torstai 9. lokakuuta 2014

Musiikkitieteen tulevista muutoksista

Synkooppi on alkusyksystä osallistunut keskusteluun professori Moisalan tutkimusvapaan sijaisuuden hoitamisesta sekä musiikkitieteen opinto-ohjauksen tulevaisuudesta. Asiaa on puitu niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan kanssa ja kokousten pohjalta on laadittu kaksi erillistä kannanottoa, joita on lähdetty ajamaan eteenpäin laitostasolla. Molemmat kannanotot löytyvät alla olevan linkin takaa. Tilanteen etenemisestä tiedotetaan Synkoopin blogissa, sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.KANNANOTTO OPINTOASIAINSUUNNITTELIJAN PALKKAAMISEEN
 

Musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Synkooppi ry haluaa ilmaista huolensa siitä, kuinka oppiaineemme amanuenssi Irma Vierimaan työpanos korvataan hänen eläköityessään vuoden 2015 aikana.
 

Koemme, että oman tieteenalamme mahdollisuudet ja opetussisällön hyvin ja monipuolisesti tunteva amanuenssi on ollut opiskelijoille korvaamaton apu. Asiantuntevan opintoneuvonnan lisäksi amanuenssilla on ollut suuri rooli opiskelijoiden arjessa käytännön asioiden hoitajana, neuvojana ja avustajana. Opiskelijoiden palautteesta käy ilmi, että valistunut neuvonta on ollut tärkeää erityisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa opintojen keskeyttäminenkin on näyttäytynyt vaihtoehtona.
 
Laitoksen maaliskuussa 2014 järjestetyn opetuspäivän keskusteluissa kävi niin ikään ilmi, että pätevää opinto-ohjausta kaivataan lisää kaikkiin opiskelun vaiheisiin. Tämä on kokemuksemme myös musiikkitieteen piirissä. Kun opinto-ohjauksen määrä on rajoitettua, laatu nousee erityisen olennaiseksi tekijäksi: tähän problematiikkaan opiskelijoita neuvovan henkilökunnan etäännyttäminen opiskelluista sisällöistä ei toisi ratkaisuja.

 
Humanistisen tiedekunnan oppiaineiden vapaa tutkintorakenne ja opiskelijan monipuoliset valinnanmahdollisuudet luovat tarpeen sellaiselle opinnonohjaukselle, joka ei katso vain numeroita ja koodeja, vaan ymmärtää syvällisesti itse kurssien sisältöjä sekä keskinäisiä riippuvuus- ja korvaavuussuhteita.

 
Toivomme, että palkattava opintoasiainsuunnittelija on henkilö, jolla on opiskelijoita neuvoessaan aitoa ymmärrystä oppiaineemme opetuksesta ja toimintatavoista sekä kokemusta musiikkitieteestä ja taiteidentutkimuksesta tieteenaloina.
Paula Ranto                                                             Henri Pitkänen
hallituksen puheenjohtaja                                     hallituksen varapuheenjohtaja
 
Justus Pitkänen
opintovastaava
 
----
 
KANNANOTTO PROFESSORIN SIJAISUUDEN JÄRJESTÄMISEEN
 
Synkooppi ry:n hallitus haluaa musiikkitieteen opiskelijoiden puolesta kertoa mielipiteensä professori Pirkko Moisalan tutkimusvapaan (1.9.2014 31.5.2016) aikaisen opetuksen järjestämisestä.

Professori Moisala on oppiaineemme etnomusikologisen haaran johtohahmo. Hänen opetusalanaan ovat olleet etnografinen ja antropologinen etnomusikologia sekä kulttuurinen musiikintutkimus erityisesti sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Opetustyön lisäksi Moisalalla on ollut olennainen rooli muun muassa etnomusikologisesti suuntautuneiden musiikkitieteen opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaajana.

 
Emme näe, että tämän tietotaidon ja työpanoksen korvaaminen olisi mahdollista nykyisen henkilökunnan voimin ylimääräisten vastuun siirtäminen hankaloittaisi heidän omien opetus- ja ohjaustehtäviensä hoitamista, ja vaikuttaisi suoraan negatiivisesti myös opiskelijoihin. Jo nyt olemme saaneet palautetta vastuun pakkautuminen aiheuttamista ongelmista: aikataulut venyvät, yhteydenpito hankaloituu ja yksittäinen opiskelija kokee jäävänsä osittain oman onnensa nojaan.

 
On välttämätöntä, että muu opetushenkilökunta kykenee hoitamaan tehtävänsä seuraavan kahden lukuvuoden aikana yhtä erinomaisesti kuin tähänkin mennessä. Olisi niin ikään tärkeää, ettei Moisalan erikoistumisalojen opetus katkea tutkimusvapaan aikana.


Vaadimme, että Pirkko Moisalan tilalle palkataan pätevä varsinainen sijainen hoitamaan professuuria hänen tutkimusvapaansa ajaksi. Sijaisen tulisi olla laaja-alainen etnomusikologian asiantuntija, jolla on näkemystä ja kokemusta opetus- ja ohjaustyöhön sekä oppiaineen toiminnan johtamiseen.

 
Paula Ranto                                                                                 Henri Pitkänen
hallituksen puheenjohtaja                                                        hallituksen varapuheenjohtaja
 
Justus Pitkänen
opintovastaava